1.Dziennik Ustaw nr 9 z 2009
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

2.Dziennik Ustaw nr 14 z 2003
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego.

3.Dziennik Ustaw nr 32 z 2003
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

4.Dziennik Ustaw nr 43 z 2010
– ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

5.Dziennik Ustaw nr 48 z 1999
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.

6.Dziennik Ustaw nr 50 z 2000
– rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

7.Dziennik Ustaw nr 53 z 2010
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy tj. szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych,  wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia; szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej, szkoleń okresowych, szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych; wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej.

8.Dziennik Ustaw nr 57 z 2007
– ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym wprowadzająca obowiązek jeżdżenia na światłach mijania.

9.Dziennik Ustaw nr 73 z 2006
– rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
10. Dziennik Ustaw nr 76 z 2008
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kontroli w zakresie przewozu drogowego.

11. Dziennik Ustaw nr 77 z 2008
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów.

12. Dziennik Ustaw nr 78 z 2009
– rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

13. Dziennik Ustaw nr 92 z 2004
– dziennik ustaw wprowadzający zmiany prędkości w obszarze zabudowanym.

14. Dziennik Ustaw nr 108 z 2005
– tekst jednolity ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

15. Dziennik Ustaw nr 124 z 2008
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

16. Dziennik Ustaw nr 125 z 2007
– ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity).

17. Dziennik Ustaw nr 129 z 2001
– ustawa z dnia 6 września 2001 roku o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

18. Dziennik Ustaw nr 133 z 202
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 sierpnia 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

19. Dziennik Ustaw nr 149 z 2003
– zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

20. Dziennik Ustaw nr 150 z 2001
– Dziennik Ustaw zawierający następujące Rozporządzenia:
1679 – Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami;
1680 – Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
1681- Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów;
1682 – Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy;
1683 – Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 zmieniające rozporządzenia e sprawie wymiany praw jazdy;
1684 – Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 w sprawie uiszczania przez przedsiębiorców opłat za przejazd po drogach krajowych;
1685 – Ministra Infrastruktury a dnia 14 grudnia 2001 w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzielaniem i wydawaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

21. Dziennik Ustaw nr 161 z 2003
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

22. Dziennik Ustaw nr 170 z 2002
– rozporządzenie 1393 – Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

23. Dziennik Ustaw nr 173 z 2004
– ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

24. Dziennik Ustaw nr 179 z 2008
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

25. Dziennik Ustaw nr 182 z 2008
– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym.

26. Dziennik Ustaw nr 189 z 2003
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opis.

27. Dziennik Ustaw nr 192 z 2003
– zmiana ustawy o Policji

28. Dziennik Ustaw nr 205 z 2002
– dziennik Ustaw zawierający Rozporządzenia:
1734 Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych;
1735 – Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wykonywania kontroli dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego i przewozu na potrzeby własne oraz dokumentów stosowanych przez uprawnionych do kontroli, a także wzorów tych dokumentów;
1736 – Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

29. Dziennik Ustaw nr 205 z 2004
– rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru.

30. Dziennik Ustaw nr 217 z 2005
– najnowszy Dziennik Ustaw zawierający zmianę rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów oraz zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji z dnia 27 października 2005.

31. Dziennik Ustaw nr 232 z 2003
– zmiana rozporządzenia w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

32. Dziennik Ustaw nr 235 z 2006
– ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa wprowadzająca Ośrodki doskonalenia techniki jazdy i zmiany w sposobie zdobywania uprawnień dla kierowców wykonujących transport drogowy.

33. Dziennik Ustaw nr 236 z 2002
– rozporządzenie MI z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie Kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego