REGULAMIN OD DNIA 28.07.2016

PŁATNOŚCI

 • Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych.
 • Koszt obowiązkowego egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej wynosi 40 z
 • Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 • Płatności za kurs dokonywane mogą być w 3 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie( w terminie uzgodnionym z biurem)- nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia-  min.500 zł.
  • Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych- 500 zł.
  • Do 15 h zajęć praktycznych – reszta kwoty
 • Na kurs rozszerzony (40 h zajęć praktycznych) należy zdecydować się  (i go opłacić) do 15 h zajęć praktycznych kursu podstawowego. Cena tego kursu jest zawsze wyższa od ceny kursu podstawowego o 400 zł. Zajęcia doszkalające (czyli wszystkie ponad 30h zajęć praktycznych kursu podstawowego) należy wykorzystać w okresie
   3 m-cy od dnia zakupu
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane wg zasad obowiązujących przy tej ofercie
 • Zaktualizowanie Profilu kandydata na Kierowcę, czyli przekazanie do Starostwa informacji o zakończonym przez Kursanta szkoleniu nastąpi w momencie zaliczenia egzaminu wewnętrznego i uregulowaniu zobowiązań wobec Szkoły.

PRZERWANIE SZKOLENIA

 • Chęć lub konieczność przerwania szkolenia Kursant powinien zgłosić w biurze. W sytuacji tej (po dokonaniu roliczeń za zrealizowane zajęcia) Szkoła zwróci do Starostwa Profil Kandydata na Kierowcę.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 • Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.

 OBOWIĄZKI KURSANTA

 • Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h  zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego
 • Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 • Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć. Odtworzenie zagubionej karty kosztuje 30 zł
 • Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

 • Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do niedzieli w g.6-21.(chyba że szczegółowe warunki kursu stanowią inaczej)

ODWOŁYWANIE JAZD :

 • Odwołać zajęcia praktyczne   można najpóźniej  24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze
 • Zajęcia praktyczne odwołać należy u swojego instruktora
 • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako przepadające i w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wykupienia tej samej ilości godzin. Z obowiązku tego zwolnieni są Kursanci, którzy wykupili kurs 40-to godzinny, a liczba godzin zajęć, które opuścili nie przekroczyła 10.

TERMINY WAŻNOŚCI:

 • Kurs   należy zrealizować, tzn odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny, w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu
 • Zajęcia doszkalające należy zrealizować w terminie 3 m-cy od dnia zakupu.

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 • Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka nauki jazdy.
 •   W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, m.in. uczestnicząc w     zajęciach teoretycznych , jak i praktycznych
 •    Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach

ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie)

 • W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, w przypadku, gdy nie  zrealizowano jeszcze 50% zajęć teoretycznych zwrot kosztów rozlicza się potrącając kwotę 350 zł.
 •  Po przeprowadzeniu min 50% wykładów zostanie potrącona kwota 500 zł
 • W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów szkolenia teoretycznego (500 zł) Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po 40 zł.
 • Ponadto wymieniona w podpunkcie a sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 3 miesięcy od daty zapisu na kurs.
 • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie wypłacony Kursantowi, który dokonał wpłaty maksymalnie 6 miesięcy wcześniej pod warunkiem, że zgodnie z terminami ważności taki zwrot przysługuje. Rozliczenie nastąpi w sposób podany w podpunkcie wyżej.
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko wg zasad obowiązujących przy tej ofercie

JAZDY DOSZKALAJĄCE :

 • Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone do jednego dnia roboczego poprzedzającego ustalony termin.
 • Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła odlicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej
 • Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu